Kalenderdialog

Använd flaggan --calendar för att skapa en kalenderdialog. Zenity returnerar det markerade datumet till standard fel. Om inget datum har angivits på kommandoraden, kommer dialogrutan att använda dagens datum.

Kalenderdialogen har stöd för följande flaggor:

--text=text

Anger texten som visas i kalenderdialogen.

--day=dag

Anger dagen som är markerad i kalenderdialogen. dag måste vara ett tal mellan 1 och 31.

--month=månad

Anger månaden som är markerad i kalenderdialogen. månad måste vara ett tal mellan 1 och 12.

--year=år

Anger året som är markerat i kalenderdialogen.

--date-format=format

Anger formatet som returneras från kalenderdialogen efter en datummarkering. Standardformatet beror på din lokalinställning. format måste vara ett format som är acceptabelt för funktionen strftime, till exempel %A %d/%m/%y.

Följande exempelskript visar hur man skapar en kalenderdialog:

    #!/bin/sh


    if zenity --calendar \
    --title="Välj ett datum" \
    --text="Klicka på ett datum för att det välja datumet." \
    --day=10 --month=8 --year=2004
     then echo $?
     else echo "Inget datum har valts"
    fi