Listdialog

Använd flaggan --list för att skapa en listdialog. Zenity returnerar posterna i den första textkolumnen av markerade rader till standard fel.

Data för dialogen måste anges kolumn för kolumn, rad för rad. Data kan tillhandahållas till dialogen genom standard in. Varje post måste separeras med ett nyradstecken.

Om du använder flaggorna --checklist eller --radiolist, måste varje rad börja med antingen "TRUE" eller "FALSE".

Listdialogen har stöd för följande flaggor:

--column=kolumn

Anger kolumnhuvuden som visas i listdialogen. Du måste ange flaggan --column för varje kolumn som du vill visa i dialogen.

--checklist

Anger att den första kolumnen i listdialogen innehåller kryssrutor.

--radiolist

Anger att första kolumnen i listdialogen innehåller radioknappar.

--editable

Tillåter att de visade posterna kan redigeras.

--separator=avgränsare

Anger vilken sträng som används när listdialogen returnerar de markerade posterna.

--print-column=kolumn

Anger vilken kolumn som ska skrivas ut vid markering. Standardkolumnen är "1". "ALL" kan användas för att skriva ut alla kolumner i listan.

Följande exempelskript visar hur man skapar en listdialog:

    #!/bin/sh

    zenity --list \
     --title="Välj de fel som du önskar att se" \
     --column="Felnummer" --column="Allvarlighetsgrad" --column="Beskrivning" \
      992383 Normal "GtkTreeView kraschar vid flera markeringar" \
      293823 Hög "GNOME-ordboken kan inte hantera proxyservrar" \
      393823 Kritisk "Menyredigering fungerar inte i GNOME 2.0"