tuxbox-enigma 1.0 : Swedish / SWEDEN

Projektinformation
Projektnamn och versiontuxbox-enigma 1.0
Språk:Swedish
Landr:SWEDEN
Grupp:Swedish / Daniel Nylander
Gruppens epostadress:dreambox@danielnylander.se
Teckenuppsättning:UTF-8
1437 strängar (0 luddiga, 0 felaktiga, 0 ej översatta)
Ursprunglig sträng Översättning Anteckningar
\nFilesize: %d MB \nFilstorlek: %d MB  
\nstart: \nStart:  
\nstop: \nStopp:  
Left Mono > Vänster Mono >  
(%d entries) (%d stycken)  
- new found - nya hittade  
- provider - operatör  
- services - program  
Cam Settings Cam inställningar  
Camdaemon Message Camdaemon Meddelande  
Dream Info Dream Information  
Euro lost) Euro förlorade)  
Extra Settings Extra Inställningar  
Press Button OK hide Infobar Tryck OK för att gömma Infobalk  
Quickbutton Settings Quickbutton Inställningar  
Sat Progress Grafik Signalstyrka Grafik  
Sat Progress Text Signalstyrka Text  
Show Coding Grafik or Text Visa Kodning Grafik eller Text  
enable/disable Core på/av Core  
enable/disable Auto-Cam på/av Auto-Cam  
enable/disable Message på/av Meddelanden  
enable/disable News på/av Nyheter  
enable/disable Swap på/av Swap  
show Visa  
size in use : %d%% använt diskutrymme : %d%%  
to till  
%02i minutes and %02i seconds left %02i minuter och %02i sekunder kvar  
%02i seconds left %02i sekunder kvar  
%d.%d°%c is currently stored at location %d!\nWhen you store this now at Location %d, we must remove the old Location.\nAre you sure you want to do this? %d.%d%c är för närvarande sparad på plats %d!\nNär du nu sparar på plats %d, måste den gamla platsen avlägsnas.\nÄr du säker på att du vill göra detta?  
%s to IP %s %s till IP %s  
'\n\nthis attitude require that start again\nare you sure you want to restart enigma? '\n\ndenna funktion kräver en omstart\när du säker att du vill starta om enigma?  
'\n to\n' '\n till\n'  
(0..9, left, right, ok) (0..9, vänster, höger, OK)  
(error reading information) (fel vid informationsläsning)  
(removed service) (raderade program)  
0,5V higher LNB Voltage (for long cables) (ok) 0,5 V högre LNB-spänning (för långa kablar) (OK)  
1 LNB with DiSEqC Rotor 1 LNB med DiSEqC Rotor  
12V output on 12V utgång på  
2 LNBs via 22Khz Signal.. special for old analog switches 2 LNBs via 22Khz Signal.. special för gamla analoga switchar  
2 LNBs via DiSEqC 2 LNB:er via DiSEqC  
2 LNBs via Toneburst Signal 2 Satelliter via Toneburst  
2 satellites via 22Khz (only Highband) 2 satelliter via 22Khz  
2 satellites via DiSEqC A/B 2 satelliter via DiSEqC A/B  
2 satellites via Toneburst 2 Satelliter via Toneburst  
22kHz is always disabled (low band) 22KHz är alltid avaktiverad (lågband)  
22kHz is always enabled (high band) 22KHz är alltid aktiverad (högband)  
22kHz signal is automatically switched Automatisk växling av 22KHz-signalen  
250Khz steps 250 Khz per steg  
4 LNBs via DiSEqC 4 LNB:n via DiSEqc  
4 satellites via DiSEqC OPT A/B 4 satelliter via DiSEqC OPT A/B  
4:3 letterbox 4:3 Letterbox  
4:3 panscan 4:3 Panscan  
< Stop > < Stopp >  
< Right Mono < Höger Mono  
< Stereo > < Stereo >  
A recording is currently in progress!\nThis stops the recording! För tillfället pågår en inspelning!\n Detta avbryter inspelningen!  
A service named '%s' with this sid/onid/tsid/namespace is already exist\nin provider '%s'.\nShould i use this service name and provider name? Ett program '%s' med denna sid/onid/tsid/namnrymd finns redan\nhos operatören '%s'.\nSka jag använda detta programnamn och operatörsnamn?  
A timer based recording is currently in progress!\nThis stops the timer, and recording! En timerinspelning är för tillfället igång!\nDetta stoppar timern, och inspelningen!  
A timer event is currently in progress!\nThis stops the timer event! För tillfället pågår en timerinspelning!\n Detta avbryter timerinspelningen!  
A transponder with the same tsid / onid but other frequency/pol/... already exist.. create a new transponder with the same data is no possible.. please do change tsid and/or onid En transponder med samma tsid / onid med andra frekvenser/pol/... finns redan... skapa en ny transponder med samma data är inte möjligt.. var vänlig ändra tsid och/eller onid  
A valid transponder has been found. Verify that the right network is selected En transponder har hittats. Bekräfta att rätt nätverk har valts.  
A/V Settings Ljud/Bild inställningar  
AC3 default output AC3 standardutgång  
About... Om...  
Add event to timerlist Lägg till program i timerlistan.  
Add new bouquet Lägg till ny bouquet  
Add services to bouquet Lägg till program till bouquet  
Addons Setup Addons inställningar  
Addons size check (%s) Addons lagringsplatstest (%s)  
Adult För Vuxna  
Adventure Äventyr  
Age 10-16 Ålder 10-16  
Age 6-14 Ålder 6-14  
All Services Alla program  
All known transponders have been tried, but no lock was possible. Verify antenna-/cable-setup or try another satellite/network. Ingen transponder kunde hittas. Kontrollera inställningarna för antennen och kablarna eller försök med en annan satellit eller ett annat nätverk.  
All known transponders have been tried, but no lock was possible. Verify antenna-/cable-setup or try manual search if its some obscure satellite/network. Ingen transponder kunde hittas. Kontrollera inställningarna för antennen och kablarna eller försök att söka manuellt.  
All services (Data) Alla program (Data)  
All services (Radio) Alla program (Radio)  
All services (TV) Alla program (TV)  
Alpha: Transparens:  
April April  
Are you SURE that you want to\nformat this usb disk ?\n\nAll data will be lost !\n\n Är du SÄKER på att du vill\nformatera denna USB-disk?\n\nAll data kommer att förloras !\n\n  
Are you SURE that you want to format this disk?\n Är du SÄKER på att du vill formatera denna disk?\n  
Are you sure you want to do this setting?\n Är du säker att du vill göra denna ändring?\n  
Are you sure you want to install this addon? Är du säker att du vill installera detta addon?  
Are you sure you want to move this ?\n\n' Är du säker att du vill flytta denna ?\n\n'  
Are you sure you want to upgrade to this new version? Är du säker på att du önskar uppdatera till den nya versionen?  
Art Mag. Konst Mag.  
Aspect Ratio: Bildformat:  
Athletics Idrott  
Attention....! Varning....!  
Audio Ljud  
Audiotrack Ljudspår  
Audiotrack(AC3) Ljudspår (AC3)  
August Augusti  
Auto VCR switching Auto VCR byte  
Auto bouquet change Auto bouquet ändring  
Auto show Infobar Visa Infobalk  
Automatic Multisat Scan Automatisk Multisat sökning  
Automatic Transponder Scan Automatisk Transponder sökning  
B&W Svart-vitt  
Ballet Ballett  
Bandwidth: Bandbredd:  
Bouquet Type Bouquet Typ  
Bouquets Bouquets  
Bouquets (File) Bouquets (Fil)  
Bouquets (Radio) Bouquets (Radio)  
Bouquets (TV) Bouquets (TV)  
Brightness: Ljusstyrka:  
CDROM / DVD CDROM / DVD  
Cam Setup Cam Inställning  
Cam-liste Update Cam-lista uppdatera  
Cam-liste Update successful!\n Cam-lista uppdatering lyckades!\n  
Cam-liste manuell Update and return Cam-lista manuell uppdatering och återgå  
Camd-ID not found Camd-ID ej funnet!  
Can't connect! (check network settings) Ingen uppkoppling (undersök nätverksinställningarna)  
Can't open mtd! Kan inte öppna mtd!  
Can't read flashimage.img! Kan inte läsa flashimage.img!  
Can't resolve hostname! Kan inte slå upp hostname  
Cancel Avbryt  
Cartoons Tecknad film  
Change DiSEqC-Type... Ändra DiSEqC-typ...  
Change skin Byt utseende  
Channel Kanal  
Channel EPG Kanal EPG  
Channel Nr.: Kanal nr:  
Channel by number Kanal via nummer  
Channel# not found! Kanal# kunde ej hittas!  
Channel: Kanal:  
Checksum OK. Ready to setup. Kontrollsumman OK. Klar för installation.  
Checksum OK. Ready to upgrade. Kontrollsumman OK. Klar för uppdatering.  
Children Barn  
Choose your language... Välj språk...  
Classical Klassisk  
Clock Klocka  
Color Format: Färgformat:  
Comedy Komedi  
Common Interface Common Interface  
Common Interface Module Common Interface-modul  
Common Interface Module - mmi Common Interface-modul - mmi  
Common Interface Modules Common Interface-moduler  
Communication Setup Kommunikation / Nätverk  
Communication setup Kommunikation / Nätverk  
Complex configuration (including DiSEqC 1.2) Komplex konfiguration (inklusive DiSEqC 1.2)  
Configuration contains some elements\nwhich don't fit into new DiSEqC-Type. Drop these items? Konfigurationen innehåller vissa element\n som inte passar den nya DiSEqC-typen. Ta bort dem?  
Connecting... Ansluter...  
Constellation: Konstellation:  
Contrast: Kontrast:  
Cooking Matlagning  
Core Setup Core Inställning  
Couldn't read plugin directory %s Kan inte läsa pluginmapp %s  
Counter(Movement) Räkneverk (för hastighet)  
Create new bouquet Skapa ny Bouquet  
Culture Kultur  
Current Cam: Nuvarande Cam  
DVR Videoinspelare  
Data error. The checksum didn't match. Datafel. Kontrollsumman stämde inte.  
Day Dag  
Days Dagar  
December December  
Default Cam : Standard Cam :  
Delete %s Radera %s  
Delete File Radera fil  
Delete bouquet Radera Bouquet  
Delete recorded stream Radera inspelad dataström  
Delete the event from the timer list Radera händelse från timer listan  
DiSEqC 1.2 is enabled on more than one LNB, please select the LNB the motor is connected to Fler än en LNB har aktiverad DiSEqC 1.2. Välj den LNB till vilken motorn har anslutits.  
DiSEqC Mode: DiSEqC-Modus:  
DiSEqC Parameter: DiSEqC-parametrar:  
DiSEqC Repeats: DiSEqC-repetition:  
Direct connection to one LNB Direkt koppling till en LNB  
Direction: Riktning:  
Disable 5V 5V avstängd  
Disable DiSEqC Stäng av DiSEqC  
Disable WSS on 4:3 WSS vid 4:3 ej aktiverad  
Disable teletext caching Stäng av mellanlagring av teletext  
Discussion Debatt  
Do you want\nto scan another\n%s? Vill du\nfortsätta söka\npå en annan %s?  
Documentary Dokumentär  
Don't open serial port Öppna inte seriellporten  
Done. Klar.  
Download aborted. Nedladdningen avbröts.  
Dream Info Dream Information  
Dreambox Dreambox  
Drive is mounted on '%s' Enhet monterad på '%s'  
Drive is not mounted Enhet ej monterad  
Duration for fading in time that infobar Tid för fading i tid för Infobalk  
E: currently another plugin is running... E: för tillfället körs ett annat plugin...  
E: no name given Fel: inget namn angivet  
EPG EPG  
EPG - EPG  
EPG Style EPG utseende  
EPG Style Selector Välj EPG utseende  
EPG selector EPG val  
East Öst  
Economics Ekonomi  
Edit Cam name Ändra Cam namn  
Edit bouquets Ändra Bouquets  
Education Utbildning  
Enable Network Aktivera Nätverk  
Enable fast zapping Aktivera snabb zappning  
Enable file sharing Aktivera fildelning  
Endtime Sluttid  
Enigma-Setup Enigma inställningar  
Enter Directory Välj mapp  
Enter marker name: Knappa in namn på markör:  
Enter name for the new bouquet: Knappa in namn för ny bouquet:  
Enter new Filename: Ange nytt filnamn:  
Enter new name for the bouquet: Knappa in namn för bouqueten:  
Enter new name: Ange nytt namn:  
Epg Setup Epg installation  
Equestrian Hästsport  
Erase error! Fel vid radering!  
Erasing Flash... Raderar Flash...  
Error Fel  
Error! Fel!  
Expeditions Expeditioner  
Experimental Experimentiell  
Expert Flash Save/Restore Expert Flash Spara/Återställ  
Expert Setup Expert inställningar  
Extended networks search Utökad nätverkssökning  
External EPG Extern EPG  
External Message Externt meddelande  
FP Version: Frontprocessor version:  
Factory reset Återskapa fabriksinställning  
Factory reset... Återskapar fabriksinställning...  
Fashion Mode  
Fast DiSEqC Snabb DiSEqC  
Favourites (File) Favoriter (Filer)  
Favourites (Radio) Favoriter (Radio)  
Favourites (TV) Favoriter (TV)  
February Februari  
File Fil  
File Mode Filläge  
File mode Filläge  
Filename: Filnamn:  
Filesize: %.4gkB Filstorlek: %.4gkB  
Film Film  
Fine Arts Konst  
Fine Tune: Finjustering:  
First start of enigma Första start av enigma  
Fitness Fitness  
Flash Flash  
Folk Folk  
Football Fotboll  
Found no LNB with DiSEqC 1.2 enabled,\nplease goto Satellite Config first, and enable DiSEqC 1.2 Hittade ingen LNB med aktiverad DiSEqC 1.2.\nGå till satellitkonfigurationen och aktivera DiSEqC 1.2  
Fr Fre  
Free: %d KB used: %d%% Ledigt: %d KB använt: %d%%  
Frequency: Frekvens:  
Fri Fre  
Friday Fredag  
Frontend: Cable Frontend: Kabel  
Frontend: Satellite Frontend: Satellit  
Frontend: Terrestrial Frontend: Terrestric  
Further Ed. Vidareutbildning  
Game Show Game Show  
Games Spel  
Gardening Trädgård  
Go to Standby now? Gå till vilo-läge nu?  
HW Address(MAC) detection failed Hårdvaruadress (MAC) hittades inte  
Handicraft Hantverk  
Harddisc Setup Hårddisk inställning  
Harddisk Hårddisk  
Harddisk Setup Installation av hårddisk...  
Harddisk setup... Installation av hårddisk...  
Hdd-temperature HDD Temperatur  
Help Hjälp  
Help window stäng fönstret  
Hide error windows Inga felmeddelanden  
Hide locked services Göm låsta program  
History Historia  
Hobbies Hobby  
Hour Timme  
Hours Timmar  
Info Info  
Infobar Infobalk  
Infobar Setup Infobalk Inställning  
Information Information  
Infos Info  
Init Init  
Input 1 Ingång 1  
Input 10 Ingång 10  
Input 11 Ingång 11  
Input 12 Ingång 12  
Input 13 Ingång 13  
Input 14 Ingång 14  
Input 15 Ingång 15  
Input 16 Ingång 16  
Input 2 Ingång 2  
Input 3 Ingång 3  
Input 4 Ingång 4  
Input 5 Ingång 5  
Input 6 Ingång 6  
Input 7 Ingång 7  
Input 8 Ingång 8  
Input 9 Ingång 9  
Internet Update Internet uppdatering  
Invalid begin or end time.!\nPlease check time and date Ogiltig start- eller stopptid!\n Var god kontrollera tid och datum.  
Inverted: Inversion:  
January Januari  
Jazz Jazz  
July Juli  
June Juni  
Keyboard Mapping: Tangentbordskonfiguration:  
Keyboard Setup Tangentbord  
LC-Display Setup Installation av display  
LCD Settings LCD Inställningar  
LNB Configuration LNB-konfiguration  
Language : Språk :  
Languages Språk  
Latitude: Latitud:  
Literature Litteratur  
Live Live  
Lock/Unlock Services Lås/Lås upp tjänster  
Login: Logga in:  
Longitude: Longitud:  
MOD-Folder MOD-mapp  
Magazine Magasin  
Mainmenu Huvudmeny  
Manual Transponder Scan Manuell Transponder sökning  
Manual Update Manuell Uppdatering  
Manual install Manuell installation  
Manual update Manuell uppdatering  
March Mars  
Martial Sports Kampsport  
May Maj  
Medicine Medicin  
Message Meddelande  
Messages from Kernel Meddelanden från kernel  
Minute Minut  
Minutes Minuter  
Mo Mån  
Mode: Läge:  
Modulation: Modulation:  
Mon Mån  
Monday Måndag  
Motor Config Motorkonfig.  
Motor Setup Motorinstallation  
Motor Sports Motorsport  
Motoring Motorsport  
Mount info Monteringsinformation  
Mount points Monteringspunkt  
Movie Film  
Movies Filmer  
Multi EPG Multi EPG  
Music Musik  
Musical Musikal  
NFS Server NFS Server  
NFS/CIFS mount error already mounted NFS/CIFS monteringsfel - redan monterad!  
NFS/CIFS-Entry stored. Further entry?\n NFS/CIFS montering lagrad. Lägg till en till?\n  
NFS/CIFS-Setup... NFS/CIFS inställning...  
NVOD NVOD  
NVOD Service - please select a starttime NVOD-tjänst - var god välj starttid  
Nature Natur  
Network Nätverk  
Network MaxMTU Nätverk MaxMTU  
Network MaxMTU: Nätverk MaxMTU:  
Network Setup Nätverksinställningar  
Network search nätverkssökning  
New %s PIN Ny %s PIN  
New Media Nytt media  
New Software for the frontprocessor is avail.\nYour Dreambox must upgrade now!\nDO NOT TURN OFF THE POWER DURING UPDATE !!!. Ny programvara för frontprocessorn är tillgänglig.\nDin Dreambox måste uppgraderas nu!\nSTÄNG INTE AV STRÖMMEN UNDER UPPDATERINGEN !!!.  
New endtime are now adjusted Ny stopptid har justerats  
New software avail Ny programvara är tillgänglig  
News Nyheter  
News-Timer not running News-Timer är stoppad  
Next Char Timeout: Nästa Tecken timeout:  
Ngrab NGrab  
Ngrab Server Ngrab server  
Ngrab Streaming Setup NGrab Streaming Inställning  
No Nej  
No NIT Entry for current transponder values found...\nso you can use random values for tsid and onid or set both to 0 Ingen NIT data hittades för denna transponder..\nså du kan sätta slumpmässiga värden för tsid och onid eller sätta båda till 0  
No changelog data available. Ingen data i ändringslogg tillgänglig  
No new features were added in this release. Inga nya funktioner har tillkommit i denna version.  
None Ingen  
North Nord  
Nothing Inget  
November November  
Number in motor: Lagrad pos. i motorn:  
OSD Language OSD Språk  
OSD Settings OSD Inställningar  
October Oktober  
One En  
One moment please... Ett ögonblick...  
Operation not successful Operationen misslyckades  
Orbital Position: Satellitposition:  
Orig. Lang. Original Språk  
Original duration: %d min Original Längd: %d min.  
PIN change completed Ändring av PIN klar  
PIN changed PIN ändrad  
PIN validation failed PIN validering misslyckades  
Parental Lock Föräldralås  
Parental lock Föräldralås  
Parental setup Förälder inställningar  
Partition Check Partitionstest  
Password: Lösenord:  
Perf. Arts Artister  
Play Spela upp  
Play Spela upp  
Playlist Spel-lista  
Please check your NGrab Server or the IP Undersök din NGrab server eller IP-addressen  
Please choose your DiSEqC-Configuration: Vänligen välj din DiSEqC konfiguration:  
Please select addon to dowload or LAME! to abort Vänligen välj addon för nedladdning eller LAME! för att avbryta  
Please select the software version to upgrade to: Välj mjukvaruversion att uppdatera till:  
Please select to dowload Välj för nedladdning  
Please select version to upgrade or LAME! to abort Välj mjukvaruversion att uppdatera till eller avbryt med LAME!  
Please wait while the motor is turning to %d.%d°%c .... Var god vänta medans motorn vrider till %d.%d°%c ....  
Please wait... do NOT switch off the receiver! Var god vänta.. stäng INTE av mottagaren!  
Plugin Games Plugin Spel  
Plugin by name Plugin (namn)  
Plugin not found! Plugin ej funnet  
PluginOffsetActions PluginOffsetActions  
Plugins Plugin  
Polarity: Popularitet:  
Pop. Arts Populär Konst  
Port of the Enigma Webif: %d Port för Enigma web: %d  
Port of the Http-Daemon: Port för HTTP daemon:  
Pre-School Förskola  
Press Press  
Progress: Aktivitet:  
Providers Operatör  
Providers (Data) Operatör (Data)  
Providers (Radio) Operatör (Radio)  
Providers (TV) Operatör (TV)  
Question Fråga  
Quickbutton Setup Quickbutton Inställning  
Radio Radio  
Radio Mode Radio Läge  
Radio mode Radio läge  
Reading NIT failed... this transponder have no NIT..\nso you can use random values for tsid and onid or set both to 0 Läsning av NIT misslyckades.. denna transponder har ingen NIT..\nså du kan välja slumpmässiga värden för tsid och onid eller sätta båda till 0  
Ready to install Klar för installation  
Ready to move Klar att flyttas  
Ready to upgrade Klar för uppdatering  
Really delete the selected satellite? Verkligen radera den valda satelliten?  
Really delete this event? Ska du verkligen radera detta program?  
Really do this? Ska du verkligen göra detta?  
Really update this event? Ska du verkligen uppdatera detta program?  
Recalc Params: Omberäkn. parametrar:  
Record Inspelning  
Record Menu Inspelningsmeny  
Record VCR Inspelning VCR  
Record failed due to an write error during recording. Check for filesystem corruption. Inspelningen misslyckades på grund av skrivfel under inspelningen. Möjlig inkonsistens på filsystemet.  
Record failed due to inaccessable storage. Inspelning misslyckades på grund av otillgänglig lagringsplats  
Record mode - read manual Inspelningsläge - läs manualen  
Record stopped due to full harddisk. Delete some recordings and try again. Inspelningen avbröts på grund av full hårddisk. Radera några inspelningar och försök igen.  
Reenter %s PIN Tryck in %s PIN igen  
Religion Religion  
Remark. People Enastående personer  
Remote Control Fjärrkontroll...  
Remotecontrol Setup Installation av fjärrkontroll  
Rename File Byt namn på fil  
Rename bouquet Byt namn på Bouquet  
Rename entry Byt namn  
Repeat Delay: Rep.fördröjning:  
Repeat Rate: Rep.hastighet:  
Repeated timer Multipla inspelningar  
Reset Återställ  
Reset current Cam Nollställ nuvarande Cam  
Rock/Pop Rock/Pop  
Romance Romantik  
Root Root  
S.M.A.R.T. not available S.M.A.R.T. inte tillgänglig  
Sa Lör  
Samba File System(to mount share from another Dreambox) Samba filsystem (för att montera utdelning från andra datorer)  
Sat Lör  
Sat/LNB mapping: Sat/LNB mappning:  
Sat/Position Sat/Position  
Satellite Satellit  
Satellite Configuration Satellit inställning  
Satellite Edit Ändra satellit  
Satellite: Satellit:  
Satellites Satelliter  
Satellites (Data) Satelliter (Data)  
Satellites (Radio) Satelliter (Radio)  
Satellites (TV) Satelliter (TV)  
Satfind Satfind  
Saturday Lördag  
Save changed Transponders? Spara ändrade transpondrar?  
Scan finished Sökning klar  
Scan is in finished, press ok to close window Sökningen har avslutats, tryck på OK för att stänga fönstret.  
Scan is in progress... please wait Sökning pågår...var god vänta  
School Skola  
SciFi Science Fiction  
Scrambled system information (left, right) Information om kodningssystem (vänster, höger)  
Search in progress Sökning pågår  
Select LNB Välj LNB  
Select No or press Abort to lock/unlock the complete directory Välj Nej eller tryck Avbryt för att låsa/låsa upp den kompletta listan  
September September  
Sequence repeat Upprepning av sekvens  
Serious Seriöst  
Service Menu Programmeny  
Service Organising Hantera program  
Service Searching Sök program  
Service already exist Program finns redan  
Service could not be found ! Detta program kunde inte hittas!  
Service information (right) Information om tjänster (höger)  
Services Program  
Serviceselector help buttons Programväljarens hjälpknappar  
Set Sleeptimer Sätt 'Sleep-Timer'  
Set Stop Time Ange stopptid  
Set new Cam : Ange ny Cam :  
Settings for ... Inställning för ...  
Setup Inställningar  
Setup lock Inställningslås  
Shopping Shopping  
Show Show  
Show Mainmenu like Listbox Huvudmeny som vertikal meny  
Show Sat position Visa Sat position  
Show recorded movies? Visa inspelade filmer?  
Show remaining Time Visa återstående tid  
Shutdown Avstängning  
Shutdown your Receiver now? Stänga av din mottagare nu?  
Shutdown/Standby Menu Avstängning/Viloläges Meny  
ShutdownTimer Avstängningstimer  
Signalfind Signalsök  
Simple DiSEqC (2 LNBs/satellites) Enkel DiSEqC (2 LNBs/Satellit)  
Skin Selector Öppna utseendeväljaren  
Skin changed Utseendet ändrat  
Skip confirmations Visa inte bekräftelser  
Sleep time Sovtid  
SleepTimer SleepTimer  
Soap Såpa  
Soc. Mag. Fotbollsmagasin  
Social Social  
Software Update Mjukvaru uppdatering  
Software Version: Mjukvaru version:  
Software upgrade... Mjukvaru uppgradering...  
Sorry, Swap not created! Ledsen, Swap ej skapad!  
Sorry, addon not found! Ledsen, hittade inte addon!  
Sorry, you can not add a time shifted service manually to the timer.\nPlease close the Timer and use the EPG of the service you wish to add! Ledsen, du kan inte lägga till en time shifted service manuellt till timern.\nVänligen stäng timern och använd EPG för det program du vill lägga till!  
Sorry, you cannot delete this service. Du kan inte radera detta program.  
Sorry, you cannot record this service. Du kan inte spela in detta program.  
Sound Subcarrier: Ljudbärare:  
Sound enable Aktivera ljudet  
South Syd  
Special Event Speciell händelse  
Spiritual Andligt  
Sports Sport  
Sports Mag. Sportmagazin  
Start Startar  
Starttime Starttid  
Status Swap File: found Status Swap Fil: hittades  
Status Swap File: not found Status Swap Fil: hittades ej  
Status Swap: active by %d kB Status Swap: aktiverad med %d kB  
Status Swap: deactivated Status Swap: Ej aktiv  
Status: hdd is active Status: HDD är aktiv  
Status: hdd is sleeping Status: HDD är i vilo-läge  
Status: running Status: Igång  
Status: stopping Status: Stoppad  
Stop Stopp  
Stop Record Avbryt inspelning  
Storage Location: Lagringsplats:  
Store %d.%d°%c at location %d.\nIf you want another location, then say no and change the location manually.\nAre you sure you want to store at this location? Lagra %d.%d°%c på lagringsplats %d.\nOm du vill byta plats, välj då Nej och byt plats manuellt.\nÄr du säker att vill spara på denna plats?  
Streaminfo Information om dataström  
Stript executed Skript exekverat  
Su Sön  
Sun Sön  
Sunday Söndag  
Swap Commands Swap kommandon  
Swap Setup Swap Inställning  
Symbol Rate: Symbolvärde:  
System Settings System Inställningar  
Systems used in service: System använda i program:  
T-Online User press ok here T-Online användare, tryck 'OK' här  
TV TV  
TV System Wizard TV-System Assistent  
TV mode TV Läge  
TV/Radio TV/Radio  
Talk Talkshow  
Team Sports Team Sports  
Technology Teknologi  
Tennis Tennis  
Test Pattern Testbild  
The Endtime overlaps with another event in the timerlist Stopptiden sammanfaller med ett annat program i timerlistan.  
The PINs are not equal!\n\nDo you want to retry? PIN-koderna är inte identiska!\n\nVill du försöka igen?  
The dirctory existed is to be deleted it?\n\n Mappen existerar och ska tas bort?\n\n  
The entered PIN is incorrect.\nDo you want to retry? Den angivna PIN-koden är felaktig.\nVill du försöka igen?  
The event has already finished... you can not change endtime! Händelsen är redan färdig.. du kan inte ändra stopptiden!  
The following new features were added in this release:\n Följande nya funktioner har tillkommit i denna version:\n  
The new endtime is before now time!\nThis stops the running timer(recording)\n Den nya sluttiden är före nuvarande tid!\nDetta stoppar den pågående timern (inspelningen)\n  
The transponder scan has finished and found \n %i new Transponders,\n %i new TV Services,\n %i new Radio Services and\n %i new Data Services.\n%i Transponders with %i Services scanned. Transpondersökningen har avslutats och hittade \n %i nya transpondrar,\n %i nya TV-kanaler, \n %i nya radiokanaler och \n %i nya datakanaler har hittats. \n%i transpondrar inom %i kanaler har genomsökts.  
There's data on this harddisk.\nYou will lose that data. Proceed? Det finns data på denna hårddisk. \nDu kommer att förlora data. Fortsätta?  
This content could not be displayed Innehållet kunde inte visas  
This directory doesn't contain anything playable! Denna mapp innehåller inget som kan visas!  
This event cannot added to the timerlist.\nThe event overlaps with another event in the timerlist\nPlease check the timerlist manually. Detta program kan inte läggas i timerlistan. \n Programmet sammanfaller med ett annat program i timerlistan. \n Var god kontrollera timerlistan manuellt.  
This event is already in the timerlist. Detta program finns redan i timerlistan.  
This is a complete Bouquet!\nReally delete? Detta är en komplett Bouquet!\nVerkligen radera den?  
This is an older release. Detta är en äldre version.  
This is the currently installed release. Detta är den senast installerade versionen.  
This service could not be descrambled Denna kanal kunde inte avkodas  
This service doesn't currently send a signal Denna kanal sänder för tillfället ingen signal  
Three Tre  
Threshold: Tröskel:  
Thu Tor  
Thursday Torsdag  
Time Correction Tidskorrigering  
Time Settings Tidsinställningar  
Time Zone Setup Konfiguration av tidzon  
Time Zone: Tidszon:  
Timeout infobar in sec: Timeout för Infobalk (i sek):  
Timer Timer  
Timer Edit Ändra Timer  
Timer Edit View Läge för ändring av Timer  
Timer Message Timermeddelande  
Timer list Timerlista  
Timerlist Timerlista  
Timezone Configuration Tidszon inställning  
Timezone changed Tidszon ändrad  
To begin searching for a valid cable provider press OK, or choose your desired cable provider manually and press OK För att börja söka efter en giltig kabeloperatör, tryck OK, eller välj en kabeloperatör manuellt och tryck OK  
To begin searching for a valid satellite press OK, or choose your desired satellite manually and press OK För att börja söka efter en giltig satellit, tryck OK, eller välj en satellit manuellt och tryck OK  
To begin searching for a valid transponder press OK, or choose your desired location manually and press OK För att börja söka efter en giltig transponder, tryck OK, eller välj en transponder manuellt och tryck OK  
To change time correction you must tune first to any transponder För att ändra tidskorrigering måste du först koppla upp mot en transponder  
Transponder Edit Ändra Transponder  
Transponder Scan Transpondersökning  
Transponder information (left) Transponderinformation (vänster)  
Transponders Transponders  
Transponders changed Transponder ändrad  
Transponders couldn't be written to file! Transponders kunde inte bli skrivna till fil!  
Travel Resor  
Tue Tis  
Tuesday Tisdag  
TuxText position TuxText position  
Two Två  
UHF Modulator UHF Modulator  
UHF Modulator on UHF Modulator på  
UHF-Modulator Setup Installation av RF-modulatorn  
USB-Devices USB-enheter  
USB-Stick(Disk) formatting USB-enhet formatering  
Uncommitted Switch: Uncommitted Switch:  
Unknown error!! Okänt fel!!  
Unpublished Opublicerad  
Update event in timer list Uppdatera program i timerlistan?  
Update event in timerlist Uppdatera program i timerlistan?  
Upgrade in process... Uppgradering pågår...  
Upgrading frontprocessor...\nDO NOT TURN OFF THE POWER!\nTHE DREAMBOX WILL AUTOMATICALLY REBOOT!\n Uppgraderar frontprocessor...\nSTÄNG INTE AV STRÖMMEN!\nDIN DREAMBOX KOMMER ATT AUTOMATISKT STARTA OM!\n  
Upload your Image via FTP or Samba to the '/tmp' folder.Then rename it to 'root.cramfs' and press ok.In the upcomming list select 'manual update' and follow the instructions. Ladda upp din Image via FTP eller Samba till '/tmp' mappen. Döp sedan om filen till 'root.cramfs' och tryck OK. I nästa lista, välj 'Manuell uppdatering' och följ sedan instruktionerna.  
Use BAT Använd BAT  
Use DiSEqC Version 1.0 Använd DiSEqC version 1.0  
Use DiSEqC Version 1.1 Använd DiSEqC version 1.1  
Use DiSEqC Version 1.2 Använd DiSEqC version 1.2  
Use Motor Input Power Justera motorns strömstyrka  
Use gotoXX Function Använd funktionen gotoXX  
Use http authentification Använd HTTP Authentisering  
Use motor input power for running detection.. else use timeout Justera motorns strömstyrka manuellt enligt önskat värde  
V V  
VCR VCR  
Var-Folder Var-mapp  
Variety Diverse  
Vertical Vertikal  
Video Video  
Video format: Bildformat:  
Voltage nätspänning  
Voltage is always 14V (vertical) Nätspänningen är alltid 14V (vertikal)  
Voltage is always 18V (horizontal) Nätspänningen är alltid 18V (horisontell)  
Voltage is always off Nätspänningen är alltid avstängd  
Voltage is automatically changed Nätspänningen ändras automatiskt  
Waiting for tuner lock on: Väntar på mottagarlåsning:  
Waiting for tuner lock... please wait Väntar på mottagarlåsning.. var god vänta  
Warning Varning  
Water Sports Vattensport  
Weather Väder  
Wed Ons  
Wednesday Onsdag  
Welcome to enigma.\n\nPlease do a transponder scan first.\n(mainmenu > setup > channels > transponder scan) Välkommen till enigma.\n\n Gör först en transpondersökning. \n(Huvudmeny > Inställningar > Kanaler > Transpondersökning)  
West Väst  
When you do a factory reset, you will lost ALL your configuration data\n(including bouquets, services, satellite data ...)\nAfter finishing the factory reset, your receiver restarts automatically!\n\nReally do factory reset? När du gör en fabriksåterställning förlorar du ALLA inställningar\n(inklusive bouquets, kanaler, satellit data ...)\nEfter nollställningen är klar kommer din mottagare att starta om automatiskt!\n\nÄr du säker att du vill göra detta?  
Winter Sports Vintersport  
Write Error Skrivfel  
Writing Software to Flash... Skriver mjukvara till Flash...  
Wrong use of this function can corrupt all stored sat positions.\nAre you sure you want to use this function? Vid felaktig användning av denna funktion kan alla sparade sat. positioner ändras.\nÄr du säker på att du vill använda denna funktion?  
Yes Ja  
You are trying to delete '%s'.\nReally do this? Du tänker radera '%s'.\nÄr du säker på detta?  
You have to restart enigma to apply the new Timezone\nRestart now? Du måste starta om engima för att använda den nya tidszonen\nStarta om nu?  
You have to restart enigma to apply the new skin\nRestart now? Du måste starta om engima för att aktivera det nya utseendet\nStarta om nu?  
You would delete the running event..\nthis stops the timer mode (recording)! Du skulle radera den händelsen som körs..\ndetta kommer att stoppa timerläget (inspelning)!  
You would update the running event.. \nthis stops the timer mode (recording)! Du skulle uppdatera den händelsen som körs..\ndetta kommer att stoppa timerläget (inspelning)!  
[GO UP] [Upp ett steg]  
[all] [Alla]  
[nothing] [inget]  
[only free] [bara ledigt]  
abort Avbryt  
aborts the transponder scan Avbryter transponder sökningen  
activate mode to simply add many services to a selectable bouquet Aktivera läget för att enkelt lägga till många program till en vald bouquet  
activate mode to simply change the entry order Aktivera läget för att enkelt sortera poster  
add Lägg till  
add a new Satellite Lägg till ny satellit  
add marker Lägg till markering  
add multiple services to a specific bouquet Lägg till flera program till vald bouquet  
add new Network Lägg till en nytt nät (OK)  
add new Timer (ok) Lägg till en ny timer (OK)  
add new Transponder to selected sat (ok) Lägg till ny Transponder till vald sat (OK)  
add new event to Timerlist Lägg till ny händelse till Timerlistan  
add only not scrambled services Lägg till endast kodade program  
add only unscrambled services Lägg till endast okodade program  
add selected service to the playlist Lägg till valt program till spel-listan  
add service to a specific bouquet Lägg till program till specifik bouquet  
add service to playlist Lägg till program i spellista  
add the selected file to a selectable bouquet Lägg till vald fil till valfri bouquet  
add the selected service to a selectable bouquet Lägg till valt program till en valfri bouquet  
add the selected service to another bouquet Lägg till valt program till en annan bouquet  
add this event as DVR Event to timer list Lägg till denna händelse som DVR händelse till Timerlistan  
add this event as NGRAB Event to timer list Lägg till denna händelse som NGRAB händelse till Timerlistan  
add this event as simple Switch Event to timer list Lägg till händelse som en enkelt Switch händelse till Timerlistan  
add to bouquet Lägg till i bouquet  
add to specific bouquet Lägg till i specifik bouquet  
add to table/existing will be overwritten Lägg till i tabell/existerande kommer att skrivas över  
addon install not successful!\n Addon installation misslyckades!\n  
addon install successful!\n Addon installation lyckades!\n  
addon: %s\n\nhas been deleted\n\n Addon: %s\n\nhar raderats\n\n  
album Album  
all Cam's Alla Cam's  
all settings will set to factory defaults Alla inställningar kommer att återgå till fabriksinställningarna  
always 16:9 Alltid 16:9  
always show infobar when new event info is avail Visa alltid Infobalken när ny händelse information finns tillgänglig  
apply Verkställ  
are you sure you want to create a swapfile Är du säker att du vill skapa en Swapfil  
are you sure you want to delete\nfollowing addon: \n\n Är du säker att du vill radera\nföljande addon: \n\n  
are you sure you want to delete swapfile Är du säker att du vill radera swapfilen  
artist Artist  
audio track Ljudspår  
auto switch to VCR connector Byt automatiskt till VCR kontakt  
buffering... Buffrar...  
but it doesn't have a temperature sensor men den har ingen temperatursensor  
calc param 1 (see your motor manual or let it 00) Beräkn. param. 1 (se bruksanvisningen till motorn eller välj 00)  
calc param 2 (see your motor manual or let it 00) Beräkn. param. 2 (se bruksanvisningen till motorn eller välj 00)  
calc param 3 (see your motor manual or let it 00) Beräkn. param. 3 (se bruksanvisningen till motorn eller välj 00)  
can handle two services Kan hantera två program  
can your CI descramble two services at the same time? Kan din CI avkoda två program samtidigt?  
can't open: Kan inte öppna:  
capacity: Kapacitet:  
change Channel Nr. Ändra kanal nr.  
change PIN Ändra PIN  
change Parental PIN (ok) Ändra PIN för Föräldralås ('OK')  
change Setup PIN (ok) Ändra PIN för Inställningslås ('OK')  
change channel Ändra kanal  
change circular to linear polarization Ändra cirkulär till linjär polarisering  
change into next bouquet when end of current bouquet is reached Hoppa till nästa bouquet när nuvarande bouquet har genomgåtts  
change remote control repeat delay\nleft => shorter, right => longer (...delay) Ändra upprepningsfördröjning på fjärrkontroll\nvänster => kortare, höger => längre (...fördröjning)  
change remote control repeat rate\nleft => less, right => more (... repeats) Ändra upprepningshastigheten på fjärrkontroll\nvänster => mindre, höger => mer (... hastighet)  
change sound subcarrier frequency Ändra ljudbärvågens frekvens  
change storage Location or store Ändra lagringsplats eller spara  
change the brightness correction Justera ljusstyrka  
change the contrast Justera kontrast  
change the transparency correction Justera transparens  
check Kontroll  
check filesystem... Kontrollera filsystem  
check now Kontrollera nu  
checking consistency of file... Logisk kontroll av fil...  
choose TV system ( left, right ) Välj TV format (vänster, höger)  
choose aspect ratio ( left, right ) Välj bildformat (vänster, höger)  
choose color format ( left, right ) Välj färgformat (vänster, höger)  
choose direction Välj riktning  
choose entry to edit or remove Ange proceduringång för editering eller ta bort  
choose modulation (left, right) Välj modulering (vänster, höger)  
choose polarity (left, right) Välj polaritet (vänster, höger)  
choose satellite/cable provider (ok) Välj satellit-/kabeloperatör (OK)  
choose the FEC (left, right) Välj FEC (vänster, höger)  
choose the Satellite you wish to find Välj den satellit du önskar hitta  
choose the Transponder you wish to find Välj den transponder du önskar hitta  
choose the bandwidth (left, right) Välj bandbredd (vänster, höger)  
choose the code rate HP (left, right) Välj kodfrekvens HP (vänster, höger)  
choose the code rate LP (left, right) Välj kodfrekvens LP (vänster, höger)  
choose the transmission mode (left, right) Välj transmissionsläge (vänster, höger)  
choose what you want to do Välj vad du vill göra  
choose wished satellite (ok) Välj önskad satellit (OK)  
cleanup Rensa upp  
close Stäng  
close Satellite Configuration Stäng satellitkonfigurationen  
close motor setup Stäng motorinstallationen  
close the help window Stäng hjälpfönstret  
close the mainmenu Stäng huvudmenyn  
close window Stäng fönster  
closes the Event View Stänger programöversikten  
communicate to Local Area Network Kommunicera med det lokala nätverket  
communicate to the Internet via DSL Kommunicera med Internet via DSL  
composer Kompositör  
connected: Ansluten:  
copy the selected provider to the bouquet list Kopiera vald operatör till bouquetlistan  
copy to bouquet list Kopiera till Bouquetlista  
could not unmount the filesystem... Kunde inte avmontera filsystemet...  
create a new marker in the current bouquet Skapa en ny markering i nuvarande bouquet  
create marker Skapa markering  
create new Swap File Skapa ny swapfil  
create new bouquet Skapa ny Bouquet  
create new empty bouquet Skapa ny (och tom) Bouquet  
create new marker entry Skapa en ny markeringspost  
creating filesystem failed. Skapandet av filsystem misslyckades.  
current %s PIN Nuvarande %s PIN  
current Location: Nuvarande position:  
current name: Nuvarande namn:  
cursor to next char timeout(msek) in textinputfields Pekare till nästa tecken timeout (msek) i textfält  
decrease the event begin time in 1 minute steps Minska händelsens starttid i 1-minuts steg  
decrease the event end time in 1 minute steps Minska händelsens sluttid i 1-minuts steg  
delete Ta bort  
delete addon Ta bort addon  
delete changes and return Glöm ändringarna och återgå  
delete expired timer (ok) Radera färdigkörd timer (OK)  
delete file Ta bort fil  
delete me Radera  
delete selected entry Radera vald post  
delete service Radera program  
delete the current selected service/movie Radera nuvarande vald program/film  
delete the current selected timer (ok) Radera vald timer (OK)  
delete the selected file (and all corresponding ts files Radera den vald filen (och alla tillhörande TS filer  
detect MAC Adress Detektera MAC-Adress  
direct connection Direkt anslutning  
disable edit mode Avaktivera ändringsläge  
disable limits Avaktivera gränslägen  
disable move mode Avaktivera flyttningsläge  
disable parental lock Avaktivera föräldralås  
disable quickzap Avaktivera quickzap  
disable soft limits Avaktivera gränslägen  
disable the edit mode Avaktivera ändringsläge  
do a filesystem check Gör en kontroll av filsystemet  
do it Verkställ  
do nothing Gör inget  
do parental-unlock the selected service or file Gör en upplåsning av program eller fil (föräldralås)  
do parentallock the selected service or file Gör en låsning av program eller fil (föräldralås)  
don't cache teletext pages in background Mellanlagra inte teletextsidor i bakgrunden  
don't read PAT/PMT/SDT for this service (only use cached pids) Läs inte PAT/PMT/SDT för detta program (använd bara mellanlagrade pids)  
don't send WSS signal when A-ratio is 4:3 Skicka inte WSS signaler när A-ration är 4:3  
don't show locked services in any list Visa inte låsta program i någon lista  
don't show zap error messages Visa inte zap felmeddelanden  
don't update the service name with content of the sdt Uppdatera inte programnamnet med innehållet från sdt  
don't write debug messages to /dev/tts/0 Skriv inga debugmeddelanden till /dev/tts/0  
download and install Ladda ner och installera  
downloading catalog... Laddar ned katalog  
downloading changelog... Laddar ned ändringslogg...  
downloading image... Laddar ned image...  
drive Motor East Kör motorn åt öst  
drive Motor East.. one step Kör motorn ett steg åt öst  
drive Motor West.. one step Kör motorn ett steg åt väst  
drive is sleeping Motorn är i vilo-läge  
drive motor to reference position Kör motorn till referenspositionen  
drive motor to satellite Kör motorn i riktning mot satelliten  
drive motor to stored pos Kör motorn till sparade pos.  
drive to 0° Kör till 0°  
drive to satellite Kör till satellit  
drive to stored pos Kör till sparad pos.  
drive to stored position Kör till sparad position  
drive to stored satellite Kör till sparad satellit  
drives to 0 Kör till 0  
duplicate bouquet Duplicera Bouquet  
duplicate the complete bouquet with all content Duplicera den kompletta bouqueten med allt innehåll  
duration: Längd:  
edit Ändra  
edit selected transponder (ok) Ändra vald transponder (OK)  
edit the end time (0..9, left, right) Ange stopptid (0..9, vänster, höger)  
edit the start time (0..9, left, right) Ange starttid (0..9, vänster, höger)  
enable Sound Aktivera ljud  
enable UHF Modulator Aktivera UHF Modulator  
enable edit mode Aktivera ändringsläge  
enable limits Aktivera gränslägen  
enable move mode Aktivera flyttningsfunktionen  
enable parental lock Aktivera föräldralås  
enable quickzap Aktivera Quickzap  
enable set the leftTop Point of the rectangle Aktivera vänster-topp-punkt av rektangeln  
enable set the rightBottom Point of the rectangle Aktivera vänster-ned-punkt av rektangeln  
enable soft limits Aktivera gränslägena  
enable test pattern Aktivera testbild  
enable/disable HTTPD Aktivera/avaktivera Webserver  
enable/disable Addons size check of var Aktivera/avaktivera Addons storlekskontroll av var  
enable/disable Camdaemon Message Aktivera/avaktivera Camdaemon meddelanden  
enable/disable Ecm info Aktivera/avaktivera Ecm info  
enable/disable Ecm socket info Aktivera/avaktivera Ecm socket info  
enable/disable Grafik or Text Cryptanzeige Show in info bar Aktivera/avaktivera Grafik eller Text för kodningsinfo i infobalken  
enable/disable InaDyn Aktivera/avaktivera InaDyn  
enable/disable InaDyn log file path and name Aktivera/avaktivera InaDyn logfil sökväg och namn  
enable/disable NFS Server Aktivera/avaktivera NFS Server  
enable/disable Port Aktivera/avaktivera Port  
enable/disable Press Button OK hide Infobar or time Aktivera/avaktivera Press Button OK hide Infobar or time  
enable/disable Samba Aktivera/avaktivera Samba  
enable/disable Sat Progress Grafik Show in info bar Aktivera/avaktivera Sat Progress Grafik Show i infobalken  
enable/disable Sat Progress Text Show in info bar Aktivera/avaktivera Sat Progress Text Show i infobalken  
enable/disable ac3 default output (ok) Aktivera/avaktivera AC3 standardljud (OK)  
enable/disable automount (ok) Aktivera/avaktivera automount (OK)  
enable/disable capslock Aktivera/avaktivera capslock  
enable/disable check ONIT on any transponder Aktivera/avaktivera kontroll av ONIT på varje transponder  
enable/disable confirmations Aktivera/avaktivera bekräftelser  
enable/disable initiate network search Aktivera/avaktivera nätverkssökningen  
enable/disable inversion here (ok) Aktivera/avaktivera inversion här (OK)  
enable/disable inverted LCD (ok) Aktivera/avaktivera inverterad display (OK)  
enable/disable network (ok) Aktivera/avaktivera nätverk (OK)  
enable/disable parental lock Aktivera/avaktivera föräldralås  
enable/disable pmt.tmp Aktivera/avaktivera pmt.tmp  
enable/disable setup lock Aktivera/avaktivera inställningslås  
enable/disable use BAT for scan (if exists) Aktivera/avaktivera BAT för sökning (om den finns)  
enables faster zapping.. but with visible sync Aktiverar snabbare zappning.. men med visuell sync  
enables the http (user/password) authentification Aktivera HTTP (Användare/Lösenord) authentisering  
enigma Zapp Enigma Zapp  
enigma event view Enigmas programöversikt  
enigma mainmenu Tillbaka till huvudmenyn  
enter (video) text pid Ange (video) text pid  
enter Common Interface menu (mmi) Öppna Common Interface-menyn (mmi)  
enter IP Address (0..9, left, right) Ange IP-adress (0..9, vänster, höger)  
enter IP Address of the box (0..9, left, right) Ange mottagarens IP-adress (0..9, vänster, höger)  
enter IP Adress of the Ngrab Server (0..9, left, right) Ange Ngrab serverns IP-adress (0..9, vänster, höger)  
enter LNB highband offset frequency (0..9, ok) Ange LNB:ns högbandsfrekvens (L.O. 10.600) (0..9, OK)  
enter LNB lowband offset frequency (0..9, ok) Ange UNI-LNB:ns lågbandsfrekvens (MF9,750) (0..9, OK)  
enter LNB threshold frequency (0..9, ok) Ange LNB:ns tröskelfrekvens (0..9, OK)  
enter MAC address of server (for wake on lan) Ange MAC addressen för servern (för Wake-On-LAN)  
enter audio pid Ange ljud pid  
enter manual pids Ange pids manuellt  
enter name of the local mount point with trailing slash Ange namn på lokal monteringspunkt med inledande '/'  
enter netmask of your network (0..9, left, right) Ange nätmask för ditt nätverk (0..9, vänster, höger)  
enter ngrab server port (standard is 4000) NGrab Server-Port (Standard: 4000)  
enter onid (original network id) Ange onid (original network id)  
enter orbital position without dot (19.2° = 192) Ange satellitposition utan punkt (19.2° = 192)  
enter pcr pid (in most case the same pid as the video pid) Ange pcr pid (i många fall samma pid som video pid har)  
enter pids Ange pids  
enter port of the Web Interface (0..9, left, right) Ange port för webinterface (0..9, vänster, höger)  
enter provider name Ange operatörsnamnet:  
enter recording end time (0..9, left, right, ok) Ange stopptid för inspelningen (0..9, vänster, höger, OK)  
enter service id Ange program id  
enter service name Ange programnamn  
enter stored satellite pos Ange sparad satellitposition  
enter symbol rate (0..9, left, right) Ange symbolvärde (0..9, vänster, höger)  
enter the name of the share (//DreamBOX/harddisk) Ange namnet för utdelningen (//DreamBOX/harddisk)  
enter the name of the share without trailing slash Ange namnet på utdelningen (utan '/' i början)  
enter transponder frequeny (0..9, left, right) Ange transponderfrekvens (0..9, vänster, höger)  
enter tsid (transport stream id) Ange tsid (transport stream id)  
enter video pid Ange video pid  
enter your domain name server (0..9, left, right) Ange DNS server (0..9, vänster, höger)  
enter your gateways IP Address (0..9, left, right) Ange IP-adress för din gateway (0..9, vänster, höger)  
enter your latitude (0..9, +, -, ok) Ange din latitud (0..9, +, -, OK)  
enter your longitude (0..9, +, -, ok) Ange din longitud (0..9, +, -, OK)  
erase Ta bort  
finished... Klar...  
flashimage.img has filesize of 0byte! flashimage.img har 0 bytes storlek!  
for a multiple event enable this För en återkommande händelse, aktivera denna  
for automatic scan För automatisk sökning  
format Format  
formatting and mount and return Formatera och montera, sedan återgå...  
formatting harddisk... Formaterar hårddisk...  
formatting usb disk Formaterar USB-enhet...  
formatting usb... Formaterar USB...  
freeze picture Stillbild  
from: Från  
frontend: Frontend:  
genre Genre  
get Network data from a DHCP Server in the local Network Hämta nätverksinformation från en DHCP server i det lokala nätverket  
go  
go to next share Gå till nästa utdelning  
go to previous share Gå till föregående utdelning  
go to standby (press) Gå till viloläge (tryck)  
go to standby (release) Gå till viloläge (släpp)  
go to standby (repeat) Gå till viloläge (upprepa)  
go to standby without menu (press) Gå till viloläge utan meny (tryck)  
go to the next Marker if exist.. else goto last service Gå till nästa markering om den finns.. annars gå till sista programmet  
go to the prev Marker if exist.. else goto first service Gå till föregående markering om den finns.. annars gå till första programmet  
go up a directory Gå upp en katalog  
goto advanced motor setup Gå till avancerad motorinstallation  
goto next page (DiSEqC) Gå till nästa sida (DiSEqC)  
goto prev page (LNB) Gå till föreg. sida (LNB)  
goto standby Gå till viloläge  
goto standby (ok) Gå till viloläge (OK)  
goto standby after recording (ok) Gå till viloläge efter inspelning (OK)  
goto standby mode Gå till viloläge  
harddisk: Hårddisk:  
hdd-temperature HDD temperatur  
here you can center the Tuxtxt (builtin videotext) Här kan du centrera Tuxtxt (inbyggd texttv)  
here you can center the tuxtxt rectangle...\npress red to select the left top edge\npress green to select the right bottom edge\nuse the cursor keys to move the selected edges Här kan du centrera tuxtxt rektangeln...\nTryck Röd för att välja kanten överst till vänster\ntryck Grön för att välja kanten nederst till höger\nanvänd pilknapparna för att flytta den valda kanten.  
here you can change your sat/lnb mapping Här kan du ändra din sat/lnb mappning  
here you can setup nfs/cifs mounts Här kan du hantera NFS/CIFS monteringar  
hide infobar Göm infobalk  
hold name Reserverat namn  
horizontal Horizontal  
http root directory: not found!\n HTTP root mapp: ej funnen!\n  
if you can read this your rfmod will not work. Om du kan läsa detta, kommer din rfmod inte att fungera.  
immediate stop the recording Stoppa inspelningen omedelbart  
in use, %d.%03d GB (~%d minutes) free använt, %d.%03d GB (~%d minuter) ledigt  
increase the event begin time in 1 minute steps Öka händelsens starttid i 1-minuts steg  
increase the event end time in 1 minute steps Öka händelsens sluttid i 1-minuts steg  
increased voltage Ökad nätspänning  
information Information  
initialize the disk for use with the dreambox Initialisera hårddisken som ska användas i Dreambox  
initialized, but unknown filesystem Initialiserad, men filsystemet okänt  
insert Infoga  
insert blank at cursor position Lägg till blanksteg vid markörens position  
insert rotor memory cell for this orbital position Infoga rotor minnescell för denna orbitala position  
invalid or missing dir or local dir Felaktig eller ej tillgänglig mapp eller lokal mapp  
is AC3 Pid är AC3 PID  
length Längd  
line exceed %d characters Rad översteg %d tecken  
lock Lås  
lock,unlock services (parental locking) Lås/lås upp program (föräldralås)  
mA mA  
manual scan.. Manuell sökning  
manual upload Manuell uppladdning  
many satellites via DiSEqC Rotor flera satelliter med DiSEqC Rotor  
mark Markera  
mark selected entry for move Markera vald post för flyttning  
marker Markera  
model: Modell:  
motor power input difference between running and not running Ingående motorström skiljer sig mellan gående och inte gående läge  
mount Montera  
mountd : mountd :  
mounts Monteringar  
move from... flytta från...  
move... flytta...  
multiple Services Multipla program  
network search Nätverkssökning  
new Ny  
new Location: Ny Position:  
new Satellite Ny Satellit  
new hddtemp.db on URL: Ny hddtemp.db på URL:  
new name: Nytt namn  
next check in hour(s): Nästa koll (i antal timmar)  
next check: %02d:%02d:%02d\n Nästa koll: %02d:%02d:%02d\n  
next page Nästa sida  
no DVB Ingen DVB  
no Disc found! Ingen CD / DVD funnen  
no EPG available Ingen EPG tillgänglig  
no circ polariz. Ingen circulär polarisation  
no data for this service avail Ingen data tillgänglig för denna kanal  
no description available Ingen beskrivning tillgänglig  
no description found Ingen beskrivning hittades  
no description is available Ingen beskrivning är tillgänglig  
no information is available Ingen information är tillgänglig  
no module Ingen modul  
no sensor Ingen sensor  
no subtitles Inga undertexter  
non-standard user defined configuration... Ej standardkonfiguration...  
none Ingen  
not supported filesystem for check. Filsystemet du önskar kontrollera stöds inte  
not valid! Ogiltig!  
o'clock klockan  
ok OK  
one directly connected LNB En direktansluten LNB  
one single satellite En satellit  
one step East... Ett steg åt öst...  
one step west... Ett steg åt väst...  
only Free Bara ledigt  
open Öppna  
open A/V settings Öppna Audio/Video inställningar  
open Blue - Panel Öppna Blå Panel  
open EPG for next five channels Öppna EPG för de nästa fem kanalerna  
open EPG for selected Channel Öppna EPG för vald kanal  
open LCD settings Öppna LCD inställningarna  
open Motor Setup Öppna Motorinstallation  
open UHF-Modulator setup Öppna UHF Modulator installationen  
open automatic multisat transponder scan Öppna automatisk Multisat Transponder sökning  
open automatic transponder scan Öppna automatisk transpondersökning  
open common interface menu Öppna common interface-menyn  
open communication setup Öppna kommunikation/nätverksinställningarna  
open expert flash tool Öppna Expert flash programmet  
open expert setup Öppna Expert inställningarna  
open external plugin EPG Öppna Externa plugin EPG  
open harddisc setup Öppna hårddiskinställningarna  
open internet update Öppna Internet uppdatering  
open keyboard setup Öppna tangentbordsinställningar  
open language selector Öppna språkmenyn  
open manual transponder scan Öppna manuell transpondersökning  
open manual update Öppna manuell uppdatering  
open ngrab server setup Öppna NGrab server inställning  
open on screen display settings Öppna OSD inställningar  
open parental setup Öppna inställningar för föräldralås  
open remote control setup Öppna inställning av fjärrkontroll  
open satellite config Öppna Satellit konfiguration  
open service organising Öppna Program organiseringen  
open service searching Öppna Programsökningen  
open software update Öppna Mjukvaru uppdateringen  
open system settings Öppna System inställningarna  
open the EPG with selected style Öppna EPG med valt utseende  
open the Streaminfo Information om dataström  
open the about dialog Om-rutan  
open the satfinder Visar Satfinder  
open the serviceselector and show bouquets Öppna Programväljaren och visa bouquets  
open the serviceselector and show provider Öppna Programväljaren och visa operatören  
open the serviceselector and show recorded movies Öppna Programväljaren och visa inspelade filmer  
open the serviceselector and shows the playlist Öppna Programväljaren och visa spel-listan  
open the signalfinder Öppna Signalsökaren  
open time correction window Öppna Tidskorrigeringen  
open time settings Tidsinställningarna  
open timezone selector Tidszonsinställning  
open transponder scan Transpondersökning  
parental Förälder  
pause playback Pausa avspelning  
playing... Avspelning...  
playlist/history next Spel-lista/Hoppa nästa  
playlist/history prev Spel-lista/Hoppa föregående  
please enter pin: Tryck in PIN:  
please wait until the timer has started the recording (max 10 seconds) Var god vänta tills timers har startat inspelningen (max 10 sekunder)  
please wait while formatting usb disk.\nThis might take some seconds. Var god vänta medans USB-enheten formateras.\nDetta kan ta några sekunder.  
please wait while initializing Common Interface ... Var god vänta medan Common Interface initialiseras ...  
please wait while initializing harddisk.\nThis might take some minutes.\n Var god vänta medan hårddisken initieras.\nDetta kan ta några minuter.\n  
plugin '%s' not found Plugin '%s' hittades inte  
plugins Plugin  
portmap : portmap :  
position position  
press 1 ... 6 to select count of visible hours Tryck 1 ... 6 för att välja antal synliga timmar  
press left or right to change Tryck vänster eller höger för att ändra  
press left or right to move motor Tryck vänster eller höger för att köra motorn  
press ok to change Tryck OK för att ändra  
press ok to change connection type Tryck OK för att ändra anslutningstyp  
press ok to change direction Tryck OK för att ändra håll  
press ok to change event name manually Press OK för att manuellt ändra namnet på händelsen  
press ok to change mount options Tryck OK för att ändra monteringsoptioner  
press ok to change mount type Tryck OK för att ändra monteringstyp  
press ok to change new mountpoint Tryck OK för att ändra ny monteringpunkt  
press ok to change satellite name Tryck OK för att ändra satellitnamn  
press ok to edit extra options Tryck OK för att ändra extra inställningar  
press ok to edit password Tryck på OK för att ändra lösenord  
press ok to edit username Tryck på OK för att ändra användarnamn  
press ok to edit your provider login name Tryck OK för att ändra login namn mot operatör  
press ok to edit your provider password Tryck OK för att ändra lösenord mot operatör  
press ok to enter the name Tryck på OK för att ange namn  
press ok to goto LNB config Tryck på OK för att gå till konfiguration av LNB  
press ok to mount this share Tryck på OK för att montera denna utdelning  
press ok to open skin selector Tryck OK för att öppna utseendeväljaren  
press ok to save Tryck på OK för att spara  
press ok to save (help is available) Tryck på OK för att spara (hjälp finns)  
press ok to save this share Tryck OK för att spara denna montering  
press ok to select another 22kHz mode Tryck på OK för att välja ett annat 22 KHz-läge  
press ok to select another LNB Voltage mode Tryck på OK för att välja annan nätspänning för LNB:n  
press ok to select another event Tryck OK för att välja en annan händelse  
press ok to select another satellite Tryck OK för att välja en annan satellit  
press ok to start Tryck OK för att starta  
press ok to start edit mode Tryck OK för att välja ändringsläge  
press ok to unmount this share Tryck OK för att avmontera denna utdelning  
press up/down/ok Tryck upp/ned/OK  
prev page Föreg. sida  
prev. page Föreg. sida  
processor: Processor:  
put box into deep standby Sätt boxen i djupt viloläge  
put box into standby Sätt boxen i viloläge  
put numbers before/after characters Sätt nummer framför/efter tecknen  
quickzap next Snabb-zappa till nästa  
quickzap prev Snabb-zappa till föregående  
re-enable the parental locking Återaktivera föräldralås  
read NIT Läs NIT  
read tsid and onid from the nit (this can take up to 10 seconds) Läser tsid och onid från NIT (detta kan ta upp till 10 sekunder)  
reboot now Starta om nu  
recalc Omberäkn.  
recalculate Omberäkna  
recalculate all stored positions Omberäkn. alla sparade positioner  
recalculate stored positions rel. to current pos Omberäkna sparade pos. i förhållande till nuvarande pos.  
record Spela in  
record DVR Inspelning DVR  
record failed Inspelning misslyckades  
record split size (left, right) Maxstorlek på inspelning per fil (vänster, höger)  
recorded movies Inspelade filmer  
recording duration: Inspelningstid:  
recording end time: Stopptid för inspelningen:  
recording finished Inspelning avslutad  
reject incoming connections on port 23 Stoppa inkommande anslutningar mot port 23  
reject incoming connections on port 80 Stoppa inkommande anslutningar mot port 80  
reject incoming connections on ports 137,138,139 Stoppa inkommande anslutningar mot port 137,138,139  
reject incoming connections on ports 21 Stoppa inkommande anslutningar mot port 21  
release Utkom  
remove Ta bort  
remove 'new found flag' Ta bort 'new found flaggan'  
remove Swap File Radera Swapfil  
remove selected Network Radera valt nätverk  
remove selected entry Radera vald post  
remove selected satellite Ta bort den valda satelliten  
remove the character at the cursor position Ta bort tecken vid markörens position  
remove the character before the cursor position Ta bort tecken framför markörens position  
remove the selected Satellite Ta bort den valda satelliten  
remove this entry from timer list Ta bort denna post från timerlistan  
remove this event from timer list Ta bort händelsen från Timerlistan  
rename Byt namn  
rename file Byt namn på fil  
rename selected entry Byt namn på vald post  
rename the current selected bouquet Byt namn på vald bouquet  
rename the current selected service/movie Byt namn på vald program/film  
rename the selected file (and all corresponding ts files Byt namn på vald fil (och alla tillhörande TS filer  
repeat skipping forward Upprepa hoppa framåt  
repeat skipping reverse Upprepa hoppa bakåt  
reset the Common Interface module Nollställ Common Interface modulen  
resetting....please wait Återställer...var god vänta  
restart Starta om  
restart enigma Starta om Enigma  
restart enigma your Dreambox Starta om Enigma på Dreambox  
restart your dbox-2 Starta om din dbox-2  
restart your dreambox Starta om din Dreambox  
restart your receiver Starta om din mottagare  
resume playback Fortsätt avspelning  
root node rotnod  
running Kör  
sat Sat  
save Spara  
save changes Spara ändringar  
save changes and return Spara ändringar och återgå  
save changes and use current selected LNB for the chosen satellite Spara ändringar och använd vald LNB för den valda satelliten  
save changes and use the selected LNB (in first page) for the choosen satellite Spara ändringar och använd den valda LNB:n (på första sidan) för den valda satelliten  
save data and close window Spara ändringar och stäng fönstret  
save data and close window (the new channel could be found in the all services list) Spara ändringar och stäng fönstret (den nya kanalen kan hittas i alla kanallistor)  
save in motor Spara i motorn  
save settings and leave rf setup Spara ändringarna och lämna rf-konfigurationen  
saves the current positions spara nuvarande pos. i motorn  
scan EPG Sök EPG  
scan NITs of other transponders\nthis is slower, but sometimes needed) Sök NITs på andra transponders\nDetta går långsammare men behövs ibland)  
scan Network Information Table(s)\nthis is recommend Sök Network Information Table(s)\nDetta rekommenderas  
scanning... Sökning pågår...  
scroll down Scrolla nedåt  
scroll up Scrolla uppåt  
search Sökning  
search event name for this beg-/end time in epg Sök efter händelsenamn för denna start-/sluttid i EPG  
seek to next index mark Sök fram till nästa indexmarkering  
seek to previous index mark Sök tillbaka till föregående indexmarkering  
select DiSEqC mode (ok) Välj DiSEqC-läge (OK)  
select DiSEqC parameter (ok) Välj DiSEqC-parametrar (OK)  
select DiSEqC repeats (ok) Välj antal repetitioner av DiSEqC-pulser (OK)  
select MiniDiSEqC parameter (ok) Välj parametrar för MiniDiSEqC (OK)  
select USB-Disk Välj USB-enhet  
select day (ok) Välj dag (OK)  
select filsystem to format Välj filsystem att formatera  
select month (ok) Välj månad (OK)  
select next entry Välj nästa  
select plugin and press ok Välj plugin och tryck på OK  
select previous entry Välj föregående  
select sat(up/down), ok(edit), green(add new), red(delete) Välj sat(upp/ned), OK(ändra), grön(lägg till ny), röd(radera)  
select skin and press ok or choose save Välj utseende och tryck på OK eller välj spara  
select the addon you want to delete Välj det addon du vill ta bort  
select the timer type (ok) Välj timertyp (OK)  
select to create a new bouquet Välj för att skapa ny bouquet  
select to remove the 'new found flag' Välj för att ta bort 'new found flaggan'  
select uncommitted input Välj uncommitted ingång  
select uncommitted switch Input 1 Välj uncommitted switch ingång 1  
select uncommitted switch Input 10 Välj uncommitted switch ingång 10  
select uncommitted switch Input 11 Välj uncommitted switch ingång 11  
select uncommitted switch Input 12 Välj uncommitted switch ingång 12  
select uncommitted switch Input 13 Välj uncommitted switch ingång 13  
select uncommitted switch Input 14 Välj uncommitted switch ingång 14  
select uncommitted switch Input 15 Välj uncommitted switch ingång 15  
select uncommitted switch Input 16 Välj uncommitted switch ingång 16  
select uncommitted switch Input 2 Välj uncommitted switch ingång 2  
select uncommitted switch Input 3 Välj uncommitted switch ingång 3  
select uncommitted switch Input 4 Välj uncommitted switch ingång 4  
select uncommitted switch Input 5 Välj uncommitted switch ingång 5  
select uncommitted switch Input 6 Välj uncommitted switch ingång 6  
select uncommitted switch Input 7 Välj uncommitted switch ingång 7  
select uncommitted switch Input 8 Välj uncommitted switch ingång 8  
select uncommitted switch Input 9 Välj uncommitted switch ingång 9  
select what todo after event Välj vad som ska göras efter händelsen  
select year (ok) Välj år (OK)  
select your configuration here Välj din konfiguration här ('OK')  
select your favourite RC style (ok) Välj din favoritkonfig. för fjärrkontrollen (OK)  
select your keyboard mapping (ok) Välj tangentbordsuppsättning ('OK')  
select your time zone (ok) Välj tidszon ('OK')  
send no DiSEqC when only Hi/Lo or H/V changes Skicka ingen DiSEqC när bara Hi/Lo eller H/V ändras  
send the ca-pmt to CI Sänd ca-pmt till CI  
send the complete DiSEqC sequence twice Sänd den kompletta DiSEqC sekvensen två gånger  
sends DiSEqC cmd A/A Sänder DiSEqC cmd A/A  
sends DiSEqC cmd A/B Sänder DiSEqC cmd A/B  
sends DiSEqC cmd B/A Sänder DiSEqC cmd B/A  
sends DiSEqC cmd B/B Sänder DiSEqC cmd B/B  
sends modulated tone burst Sänder modulerad styrsignal  
sends no DiSEqC repeats Sänder inga DiSEqC-repetitioner  
sends no committed DiSEqC cmd Sänd ingen committed DiSEqC cmd  
sends no tone burst Sänder ingen styrsignal  
sends no uncommitted switch command Sänd inga uncommited switch kommandon  
sends one repeat Sänder en upprepning  
sends switch cmd 1 Sänder omkopplarens cmd 1  
sends switch cmd 10 Sänder omkopplarens cmd 10  
sends switch cmd 11 Sänder omkopplarens cmd 11  
sends switch cmd 12 Sänder omkopplarens cmd 12  
sends switch cmd 13 Sänder omkopplarens cmd 13  
sends switch cmd 14 Sänder omkopplarens cmd 14  
sends switch cmd 15 Sänder omkopplarens cmd 15  
sends switch cmd 16 Sänder omkopplarens cmd 16  
sends switch cmd 2 Sänder omkopplarens cmd 2  
sends switch cmd 3 Sänder omkopplarens cmd 3  
sends switch cmd 4 Sänder omkopplarens cmd 4  
sends switch cmd 5 Sänder omkopplarens cmd 5  
sends switch cmd 6 Sänder omkopplarens cmd 6  
sends switch cmd 7 Sänder omkopplarens cmd 7  
sends switch cmd 8 Sänder omkopplarens cmd 8  
sends switch cmd 9 Sänder omkopplarens cmd 9  
sends three repeats Sänder tre upprepningar  
sends two repeats Sänder två upprepningar  
sends unmodulated tone burst Sänder omodulerad styrsignal  
service list and down Programlista och ned  
service list and up Programlista och upp  
service selector Programväljaren  
services scanned : Antal funna kanaler:  
set Ange  
set LCD brightness ( left / right ) Justering av ljusstyrkan (vänster, höger)  
set LCD brightness for Standby Mode ( left / right ) Justering av displayens ljusstyrka vid viloläge (vänster, höger)  
set LCD contrast ( left / right ) Justering av kontrast (vänster, höger)  
set Standby Ange viloläge  
set a sleep timer Ange tid till automatiskt viloläge  
set east limit Justera det östra gränsläget  
set east soft limit Justera det östra gränsläget  
set old name Ange gamla namnet  
set path for manual install Ange sökväg för manuell installation  
set record duration Ange inspelningstid  
set record stop time Ange stopptid för inspelningen  
set recording end time and close window (ok) Ange stopptid och stäng fönstret (OK)  
set sleeptimer Ange tid till automatiskt viloläge  
set sleeptimer and close window (ok) Ange tid till automatiskt viloläge och stäng fönster (OK)  
set the recording end time Ange sluttid för inspelningen  
set the recording time (in minutes) Ange inspelningstid (i minuter)  
set this check when the entered audio pid is a ac3 audio pid Aktivera denna koll när angiven audio pid är en AC3 audio pid  
set west limit Justera det västra gränsläget  
set west soft limit Justera det västra gränsläget  
setup Installation  
show Blue Panel Visa Blå Panel  
show Quickbutton Visa Quickbutton  
show Videotext Visa videotext  
show all services Visa alla program  
show audio selector Visa ljudmenyn  
show bouquet list Visa Bouquetlistan  
show colored help buttons in service selector Visa hjälpknappar i programväljaren med färger  
show epg schedule list Visa EPG-tablå  
show event remaining time in the infobar Visa händelsens återstående tid i Infobalken  
show extended configuration Visa utökad konfiguration  
show extended event information Visa utökad information om händelse  
show extended info Visa utökad information  
show infobar Visa Infobalk  
show infobar or EPG Visa Infobalk eller EPG  
show main menu Visa huvudmenyn  
show provider list Visa operatörslistan  
show sat position in the infobar Visa sat position i Infobalken  
show satellite list Visa satellitlista  
show service selector Visa Programväljaren  
show service selector menu Visa menyn för Programväljaren  
show subservices/NVOD Visa subtjänster/NVOD  
show testpicture Visa testbild  
show the Mainmenu in normal listbox style Visa huvudmenyn i normal listbox stil  
show/enter values as decimal Visa/ange värde som decimalt  
show/enter values as hexadecimal Visa/ange värde som hexadecimalt  
shows the EPG selector for the highlighted channel Visar EPG-väljaren för den markerade kanalen  
shows the textinputfield help Visa hjälp för textinmatningsfältet  
shutdown Avstängning  
shutdown now Stäng av nu  
shutdown the box after recording (ok) Stäng av mottagaren efter inspelning (OK)  
shutdown the box to deepstandby (ok) Sätt boxen i djupt viloläge ('OK')  
shutdown your dbox-2 Stäng av din dbox-2 nu  
shutdown your dreambox Stäng av din Dreambox nu  
sorry, Cannot format a mounted USB device. Ledsen, kan inte formatera en monterad USB enhet.  
sorry, couldn't find fsck.ext2 utility to check the ext2 filesystem. Tyvärr kunde inte köra kommandot fsck.ext2 för kontroll av filsystemet ext2.  
sorry, couldn't find fsck.ext3 utility to check the ext3 filesystem. Tyvärr kunde inte köra kommandot fsck.ext3 för kontroll av filsystemet ext3.  
sorry, couldn't find reiserfsck utility to check the reiserfs filesystem. Tyvärr kunde inte köra kommandot reiserfsck för kontroll av filsystemet reiserfs.  
sorry, couldn't find sfdisk utility to partition USB disk. Tyvärr, kunde inte köra kommandot sfdisk för partitionering av USB-enheten.  
sorry, couldn't find sfdisk utility to partition harddisk. Tyvärr, kunde inte köra kommandot sfdisk för partitionering av hårddisken.  
sorry, no harddisks found! Hårddisken kan inte hittas  
sort,rename,delete services/bouquets Sortera, byt namn, ta bort program/bouquets  
special Special  
standby Viloläge  
start Start  
start Swap Starta Swap  
start file sharing(samba) on startup Starta fildelning (Samba) vid uppstart  
start scan Starta sökning  
start skipping forward Börja hoppa framåt  
start skipping reverse Börja hoppa bakåt  
start the transponder scan Starta transpondersökningen  
starts the transponder scan Startar transpondersökningen  
status output: Status info:  
status: Status:  
stop Stopp  
stop Motor drive East Stoppa körning av motorn åt öst  
stop Motor drive West Stoppa körning av motorn åt väst  
stop playback Stoppa avspelning  
stop record now Avbryt inspelning  
stop skipping forward Sluta hoppa framåt  
stop skipping reverse Sluta hoppa bakåt  
stopping Stoppar  
store Spara  
store current pos as east soft limit Spara nuvarande pos. som det östra gränsläget  
store current pos as west soft limit Spara nuvarande pos. som det västra gränsläget  
store current pos in motor Spara nuvarande pos. i motorn  
store new sat positions Spara nya sat. positioner  
subservices Underkanal  
successfully formatted your disk! Formateringen av din hårddisk lyckades!  
successfully formatted your usb disk! Formateringen av din USB-enhet lyckades!  
supported coding systems: Följande kodningssystem stöds:  
supported drives: Följande enheter stöds:  
swaps committed and uncommitted DiSEqC Commands Byter committed och uncommitted DiSEqC kommandon  
switch Switch  
switch move mode off Stäng av flyttningsläge  
switch to File mode Växla till filläge  
switch to Radio mode Växla till radioläge  
switch to TV mode Växla till TV-läge  
switch to next bouquet Växla till nästa bouquet  
switch to previous bouquet Växla till föregående bouquet  
syntax error at line %d Fel i rad %d  
temporary disable the parental locking Temporärt stänga av föräldralåset  
test Test  
test entered values Testa inknappade värden  
test values Testa värden  
time correction change error Fel vid ändring av tidskorrigering  
timerView Visa timer  
title Titel  
to change service press ok Tryck på OK för att ändra program  
to enter (video) text pid press OK För att ange (video) text pid, tryck OK  
to enter audio pid press OK För att ange audio pid, tryck OK  
to enter onid (original network id) press OK För att ange onid (original network id), tryck OK  
to enter pcr pid press OK För att ange pcr pid, tryck OK  
to enter provider name press OK För att ange operatörsnamnet, tryck OK  
to enter service id press OK För att ange program id, tryck OK  
to enter service name press OK För att ange programnamn, tryck OK  
to enter tsid (transport stream id) press OK För att ange tsid (transport stream id), tryck OK  
to enter video pid press OK För att ange video pid, tryck OK  
to: Till:  
toggle DVR panel Vrid DVR-panelen  
toggle between classic and multi column style Växla mellan klassisk och flerkolumnstil  
toggle focus between service and bouquet list (in combi column style) Växla fokus mellan program och bouquetlistan (i kombinerad kolumnstil)  
toggle index mark Vrid indexmarkering  
toggle mute flag Ljud på/av  
track Spår  
transponder scanned: Antal funna transpondrar:  
try to autodetect server MAC address Automatiskt detektera MAC-adressen för servern  
turn 12V output on (for 12V relais) (ok) Aktivera 12V (för 12V Sat Relais) ('OK')  
turning to east... Kör mot öst...  
turning to west... Kör mot väst...  
umount Avmontera  
uninitialized - format it to use! Ej initialiserad - formatera den för att använda den!  
unknown Okänd  
unknown error %d Okänt fel %d  
unknown service Okänd kanal  
unlock Lås upp  
unnamed Ej namngiven  
unnamed bouquet Ej namngiven Bouquet  
update Uppdatera  
update name/provider/service type with content of the sdt (and auto remove service) Uppdatera namn/leverantör/kanaltyp med innehållet av SDT (och automatiskt ta bort kanaler)  
upgrade in progress Uppgradering pågår  
upgrade ok Uppgradering OK  
upgrade successful!\nrestarting... Uppgraderingen lyckades!\nStartar om...  
use BAT Använd BAT  
use LNB %d for Motor Använd denna LNB %d till motorn  
use ONIT Använd ONIT  
use Provider DVB Bouquet Tables if exist Använd leverantörens DVB Bouquet tabeller om de finns  
use sdt Använd SDT  
vertical Vertikal  
view Visa  
view news Visa nyheter  
volume down Sänk volym  
volume up Höj volym  
waiting for CI answer... Väntar på svar från CI...  
waiting for module Väntar på modul  
when the motor support this, then use Använd denna funktion om motorn stöder den.  
write error while downloading... Skrivfel under nedladdning...  
year År  
zap to next subService Hoppa till nästa underkanal  
zap to prev subService Hoppa till föregående underkanal