Assistive Tools

Författare

Vincent Alexander
Anknytning: Dokumentationsprojekt för GNOME
Don Scorgie
Anknytning: Dokumentationsprojekt för GNOME
Brent Smith
Anknytning: Dokumentationsprojekt för GNOME
Sun Java Desktop System Documentation Team
Anknytning: Sun Microsystems, Inc.

Förläggare

Dokumentationsprojekt för GNOME

Juridisk information

Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta här eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok.

Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i paragraf 6 i licensavtalet.

Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med versaler eller med inledande versal.

DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR:

  1. DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;
  2. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Återkoppling

To report a bug or make a suggestion regarding Ubuntu documentation, please see the bug tracker.

Revisionshistorik

September 2008: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.24 v2.24.0 (Dokumentationsprojekt för GNOME)
September 2008: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.24 v2.24.0 (Dokumentationsprojekt för GNOME)
Juli 2005: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.10 v2.10.1 (Sun Java Desktop System Documentation Team)
Mars 2005: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.10 v2.10.0 (Sun Java Desktop System Documentation Team)
September 2004: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.8 v2.8.0 (Sun Java Desktop System Documentation Team)
Mars 2004: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.6 v2.6.0 (Sun Microsystems)
Oktober 2003: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.4 v2.4.0 (Sun Microsystems)
Februari 2003: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet 2.2 v2.2.0 (Sun Microsystems)
Januari 2003: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet för operativsystemsmiljön Solaris v2.1 (Sun Microsystems)
December 2002: Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet för operativsystemsmiljön Solaris v2.0 (Sun Microsystems)